» Přeskočit navigaciObsah knihy Claimový manažment v stavebnej praxi

1. Nároky zmluvných strán
1. 1 Agenda nárokov
1.1.1. Vedenie agendy nárokov zhotoviteľom
1.1.1.1. Nároky voči projektovej dokumentácii alebo technickým podkladom
1.1.1.2. Nároky voči poddodávateľom
1.1.1.3. Nároky voči podmienkam realizácie prác
1.1.1.3.1. Nároky z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok
1.1.1.3.2. Nároky z dôvodu fyzických podmienok na stavenisku
1.1.1.3.3. Nároky z dôvodu chýbajúcich alebo nedostatočných informácií
1.1.1.4. Nároky voči zmluvným podmienkam
1.1.1.5. Nároky z dôvodu vyššej moci (rizík na strane objednávateľa)
1.1.2. Organizačné a personálne zabezpečenie agendy
1.2. Vyčíslenie nákladov nároku
1.2.1. Zdokumentovanie časových dopadov
1.2.2. Vyčíslenie nákladov nároku
1.2.3. Rozbor predložených cien
1.2.3. Špecifická prax podmienok VOB/B a FIDIC P&DB z hľadiska cenotvorby
1.2.3.1. Nemecká prax paušálnych zmlúv podmienok VOB/B a BGB
1.2.4. Agenda nárokov v prípade podmienok FIDIC (medzinárodná prax)
1.2.4.1. Zmluvné podmienky FIDIC, Biela kniha
1.2.4.2. Zmluvné podmienky FIDIC, Zelená kniha
1.2.4.3. Zmluvné podmienky FIDIC, Červená a Žltá kniha
1.2.5. Agenda nárokov v prípade iných zmluvných podmienok (BOT, D-B)
1.3. Agenda nárokov v prípade podmienok VOB (nemecká prax)
1.4. Agenda nárokov objednávateľa
1.4.1. Vedenie agendy nárokov objednávateľom
1.4.2. Nároky objednávateľa v prípade podmienok VOB/B
1.4.3. Nároky objednávateľa v prípade podmienok FIDIC
1.5. Činnosť stavebného dozoru v súvislosti s nárokmi
1.6. Špecifické podmienky a agenda nárokov v prípade výstavby v zahraničí

2. Vyčíslenie nárokov zmluvných strán
2.1. Vplyv typu zmluvy na agendu nárokov
2.2. Obecné zdôvodnenie nároku a podnárokov
2.3. Nárok na predĺženie lehoty výstavby
2.4. Náhrada nákladov zhotoviteľa po jednotlivých podnárokoch
2.4.1. Podnárok mzdové náklady (osobné náklady)
2.4.2. Náklady na bankovú zábezpeku
2.4.3. Náklady na poistenie stavby
2.4.4. Náklady na prenájom priestorov, náklady zariadenia staveniska
2.4.5. Ďalšie náklady zhotoviteľa súvisiace s predĺžením lehoty výstavby
2.4.5.1. Výrobná a správna réžia zhotoviteľa - prirážka za režijné náklady
2.4.5.2. Zisk zhotoviteľa
2.4.5.3. Náklady na pohotovosť strojov, zariadení a mechanizácie
2.4.5.4. Interné náklady na prípravu nároku
2.4.6. Indexácia pre materiály a polotovary
2.4.7. Náklady za stratu obchodných príležitostí/zisku (metodika Hudson)

3. Časové plánovanie
3.1. Použitie časových plánov
3.2. Typy časových plánov
3.3. Vypracovanie časových plánov zhotoviteľom a ich kontrola
3.4. Tvorba časových plánov
3.5. Rezervy v časových plánoch
3.6. Časové plánovanie v prípade projektových prác
3.7. Kontrola rozsahu prác s ohľadom na časové plánovanie
3.8. Aktualizácie a zmeny v časových plánoch
3.9. Časový plán z pohľadu zmluvného plnenia
3.10. Priebežná kontrola a zmeny v časovom plánovaní

4. Právne poradenstvo a konzultantské činnosti
4.1. Právne kancelárie v riadení stavebných projektov
4.2. Ciele právneho poradenstva
4.3. Rozsah prác a výška odmeny za poradenské služby
4.4. Organizačná štruktúra pre poskytované služby
4.5. Právne poradenstvo na strane zhotoviteľa
4.6. Právne poradenstvo pre objednávateľa
4.7. Špecifické činnosti v oblasti poradenstva
4.8. Rizikový manažment stavebných projektov

Slovník skratiek, použitých v texte knihy

Zoznam vzorových listov

Zoznam použitej literatúry

zpět  |  nahoru