» Přeskočit navigaciPublikace o vývozu staveních prací a tendrových řízení

OBSAH

 • 1. Vývoz stavebních prací
  • 1.1. Specifika při vývozu stavebních prací do zahraničí
   • 1.1.1. Specifické problémy vývozu stavebních prací
   • 1.1.2. Československý vývoz stavebních prací do r. 1992
   • 1.1.3. Světový trh stavebních prací
   • 1.1.4. Vývoz stavebních prací
   • 1.1.5. Rizika při vývozu stavebních prací
    • 1.1.5.1. Specifikace rizik
    • 1.1.5.2. Finanční rizika při vývozu stavebních prací
  • 1.2. Možné způsoby pronikání na zahraniční trhy
   • 1.2.1. Dodávky stavebních prací v rámci investičního celku
   • 1.2.2. Vývoz pouze stavebních prací
   • 1.2.3. Dodávka stavebních prací formou subdodávky
   • 1.2.4. Zakoupení podílu zahraniční firmy
   • 1.2.5. Založení joint-venture
   • 1.2.6. Vývoz nehmotných prací
   • 1.2.7. Založení akviziční kanceláře v zahraničí
   • 1.2.8. Krátkodobé výjezdy pracovníků
  • 1.3. Způsoby provádění stavebních prací v zahraničí
   • 1.3.1. Konzultantská firma jako dodavatel stavebních prací
    • 1.3.1.1. Specifické činnosti konzultanta
    • 1.3.1.2. Approvalová agenda - předkládání vzorků
    • 1.3.1.3. Claimová agenda
   • 1.3.2. Funkce generálního dodavatele stavebních prací
   • 1.3.3. Investor ve funkci dodavatele
   • 1.3.4. Výhody a nedostatky jednotlivých způsobů výstavby
  • 1.4. Způsoby financování stavebních prací
   • 1.4.1. Zdroje financování investiční výstavby
   • 1.4.2. Soukromý sektor, jeho výhody a nedostatky
   • 1.4.3. Veřejný sektor, jeho výhody a nedostatky
   • 1.4.4. Zahraniční investoři
   • 1.4.5. Vlastní financování investic
    • 1.4.5.1. Emise akcí
    • 1.4.5.2. Financování prostřednictvím vydávání dluhopisů
    • 1.4.5.3. Financování ze zahraničních zdrojů
    • 1.4.5.4. Dodavatelský úvěr
    • 1.4.5.5. Kapitálová účast převzetím akcií
  • 1.5. Typy a formy zahraničních smluv pro stavební práce
   • 1.5.1. Smlouva na pevnou částku
   • 1.5.2. Smlouva s krytím vlastních nákladů a přiměřeného zisku
   • 1.5.3. Smlouva na základě jednotkových cen a položkového rozpočtu
   • 1.5.4. Smlouva na paušální částku
  • 1.6. Personální zabezpečení výstavby v zahraničí
 • 2. Projektové a konzultantské činnosti
  • 2.1. Vývoz projektových prací v minulosti
  • 2.2. Projektové práce při vývozu investičních celků
   • 2.2.1. Přímý vývoz
   • 2.2.2. Nepřímý vývoz
  • 2.3. Projektové práce a inženýrské činnosti v zahraničí
   • 2.3.1. Porovnání honorářových řádů
   • 2.3.2. Druhy nabídek pro projektové práce
   • 2.3.3. Obsah a rozsah projektové dokumentace
  • 2.4. Investiční záměr
  • 2.5. Předběiná realizační studie
  • 2.6. Technicko-ekonomická realizační studie
   • 2.6.1. Obsah technicko-ekonomické realizační studie
   • 2.6.2. Vypracování technicko-ekonomické studie
   • 2.6.3. Popis jednotlivých položek studie
  • 2.7. Konzultantské služby při vypracování technicko-ekonomických studií
  • 2.8. Investiční výstavba podporovaná Organizací spojených národů
   • 2.8.1. Podpora investiční činnosti
   • 2.8.2. Volontérské činnosti
  • 2.9. Získávání podkladů pro vypracování projektů a studií
   • 2.9.1. Podklady studií a projektů
   • 2.9.2. Vlastní získávání podkladů
   • 2.9.3. Zdroje technických podkladů
   • 2.9.4. Podmínky staveniště a infrastruktury
  • 2.10. Konzultantské a inženýrské činnosti
   • 2.10.1. Rozsah činností konzultantských společností
   • 2.10.2. Smluvní partneři konzultantských firem
  • 2.11. Smluvní vztahy
   • 2.11.1. Smluvní vztahy v minulosti
   • 2.11.2. Smlouvy na projektové a konzultantské činnosti
   • 2.11.3. Klasifikace smluv
   • 2.11.4. Smlouvy podle FIDIC
   • 2.11.5. Smlouvy podle jiných předpisů a zákonů
    • 2.11.5.1. Smlouvy v německy mluvících zemích
    • 2.11.5.2. Smlouvy dle amerických předpisů a norem
    • 2.11.5.3. Anglická praxe
    • 2.11.5.4. Jiné užívané předpisy a nařízení
  • 2.12. Stanovení ceny projektových a inženýrských prací
   • 2.12.1. Stanovení ceny v minulosti
   • 2.12.2. Přímý a nepřímý vývoz
   • 2.12.3. Výpočet ceny prací
 • 3. Smluvní vztahy a specifické podmínky
  • 3.1. Claimová agenda
   • 3.1.1. Vedení claimové agendy dodavatelem
    • 3.1.1.1. Organizační a personální zabezpečení agendy
    • 3.1.1.2. Vyčíslení časových dopadů
    • 3.1.1.3. Vyčíslení nákladů claimu
   • 3.1.2. Claimová agenda investora
   • 3.1.3. Claimová agenda v podmínkách VOB (německá praxe)
   • 3.1.4. Claimová agenda v podmínkách FIDIC (mezinárodní praxe)
  • 3.2. Smlouvy na dodávky stavebních materiálů
  • 3.3. Smlouvy podle podmínek VOB a BGB pro dodávky stavebních prací
   • 3.3.1. Použití podmínek VOB a BGB v naší praxi
   • 3.3.2. Rozbor základních smluvních podmínek VOB a BGB
  • 3.4. Smlouvy podle dodacích podmínek FIDIC
   • 3.4.1. Vznik a použití podmínek FIDIC
   • 3.4.2. Základní podmínky FIDIC
   • 3.4.3. Specifické použití podmínek FIDIC
   • 3.4.4. Aplikace podmínek FIDIC v praxi
   • 3.4.5. Porovnání podmínek FIDIC s naäí praxí
  • 3.5. Daňová problematika při vývozu stavebních prací
   • 3.5.1. Daň z příjmů
   • 3.5.2. Daň z přidané hodnoty
 • 4. Tendrová řízení
  • 4.1. Tendrová řízení v minulosti
  • 4.2. Cíl tendrových řízení
  • 4.3. Jak a kde získat tendr?
  • 4.4. Druhy tendrů
  • 4.5. Vyhlašování tendrů
   • 4.5.1. Příprava tendrových podkladů
   • 4.5.2. Konzultantské společnosti a projektanti v tendrovém řízení
   • 4.5.3. Vypsání tendru
  • 4.6. Specifika tendrových řízení
   • 4.6.1. Předkvalifikace a registrace firem
   • 4.6.2. Specifika tendrových řízení v některých oblastech
  • 4.7. Tendrové podmínky a jejich rozbor
   • 4.7.1. Všeobecné podmínky tendrových řízení
    • 4.7.1.1. Obsah všeobecných podmínek
    • 4.7.1.2. Předmět tendru
    • 4.7.1.3. Definice a výklad pojmů
    • 4.7.1.4. Dodací lhůty a časové plánování
     • 4.7.1.4.1. Zahájení a ukončení prací
     • 4.7.1.4.2. Vytváření rezerv v časových plánech
     • 4.7.1.4.3. Vyhodnocování a aktualizace časových plánů
     • 4.7.1.4.4. Termíny zkoušek a zařízení
     • 4.7.1.4.5. Specifické podmínky a požadavky
    • 4.7.1.5. Cena
    • 4.7.1.6. Platební podmínky
    • 4.7.1.7. Dodatky (více práce)
   • 4.7.2. Zvláštní podmínky tendru
    • 4.7.2.1. Obsah zvláštních podmínek
    • 4.7.2.2. Prováděcí záruka - bankovní garance
    • 4.7.2.3. Záruka na platbu předem
    • 4.7.2.4. Penále
    • 4.7.2.5. Text předložené smlouvy
     • 4.7.2.5.1. Smlouva na základě pevné částky
     • 4.7.2.5.2. Smlouva na základě rozsahu provedených prací
     • 4.7.2.5.3. Jiné druhy smluv
    • 4.7.2.6. Kvalifikační požadavky
    • 4.7.2.7. Požadavky na stroje a zařízení
    • 4.7.2.8. Požadavky na subdodavatele
  • 4.8. Vyplňování tendrových podkladů
  • 4.9. Interní oběh dokladů
   • 4.9.1. Lhůta pro vyplnění tendrových podkladů
   • 4.9.2. Složení pracovních skupin pro vyplňování tendru
  • 4.10. Rozbor cen tendru
   • 4.10.1. Indexové metody pro výpočet nákladů
   • 4.10.2. Přibližné ukazatele pro výpočet nákladů
   • 4.10.3. Výpočet proporčním dělením nákladů
   • 4.10.4. Výpočet přímých nákladů
    • 4.10.4.1. Náklady na materiál, dopravní náklady
    • 4.10.4.2. Mzdové náklady
    • 4.10.4.3. Náklady strojů a zařízení
   • 4.10.5. Výpočet nepřímých nákladů
   • 4.10.6. Riziko a rezervy v tendrovém řízení
    • 4.10.6.1. Stanovení výše rizika, rizikový management
    • 4.10.6.2. Definování rizika
    • 4.10.6.3. Stanovení výše rizika
  • 4.11. Členění nákladů stavebních prací
  • 4.12. Použití výpočetní techniky v tendrovém řízení
  • 4.13. Formální náležitosti tendrů
   • 4.13.1. Vyhodnocení tendrového řízení
    • 4.13.1.1. Vyhodnocení technických, smluvních a finančních podmínek
    • 4.13.1.2. Vyhodnocení dodávek materiálů, technologických a investičních celků
   • 4.13.2. Opakování tendru (re-tendering)
   • 4.13.3. Jednání s uchazeči
   • 4.13.4. Jednání s určenými subdodavateli
  • 4.14. Změny a dodatky v tendrových podkladech
  • 4.15. Vyhráli jsme tendr, co teď?
  • 4.16. Chyby při vyplňování tendrů
Kapitola č. 3.5. publikace byla vypracována ve spolupráci s kanceláří Fučík & Fučíková, účetní a daňové poradenství, Antala Staška 32, 146 20 Praha 4.

zpět  |  nahoru